สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง

ปริมาณของปัสสาวะ

ความสามารถในการเคลื่อนไหว